Zber a vyraďovanie starých vozidiel z evidencie


Zber starých vozidiel vykonávame v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a zabezpečujeme na našej prevádzke v Liskovej.

Vozidlo, ktoré chcete odovzdať na spracovanie, treba dopraviť na našu prevádzku. Je potrebné, aby majiteľ predložil doklady od vozidla (veľký technický preukaz) a občiansky preukaz. Ak vozidlo nemôže dopraviť majiteľ osobne, poverená osoba prinesie overené splnomocnenie od majiteľa. Náš pracovník porovná zhodnosť údajov (číslo karosérie) a vystaví potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie a vozidlo vyradí z evidencie. Nie je potrebné potom ešte vyraďovať vozidlo z evidencie na Dopravnom inšpektoráte. Stačí už len ho ísť odhlásiť z poisťone.

Vaše staré vozidlo preberieme na spracovanie ak nám predložíte:
- originál veľkého technického preukazu vozidla, ktoré chcete odovzdať na likvidáciu
- majiteľ predloží občiansky preukaz, v prípade, že vozidlo neodovzdáva jeho majiteľ, je potrebné predložiť písomné notárom overené splnomocnenie majiteľa.
- ak je držiteľom vozidla právnická osoba, odovzdať vozidlo môže konateľ (majiteľ firmy), alebo osoba splnomocnená konateľom na odovzdanie vozidla – notárom overené splnomocnenie s podpisom konateľa a pečiatka firmy.


Podmienky, za ktorých môže byť vozidlo odovzdané na spracovanie:
- vozidlo musí byť fyzicky prítomné pri odovzdávaní, inak nemôže byť v žiadnom prípade vydané potvrdenie
- ak sa číslo karosérie na vozidle nezhoduje s číslom v TP,  takéto vozidlo nie je možné odovzdať na spracovanie!!!!!
- vozidlo musí mať čitateľné identifikačné znaky (číslo motora a karosérie)
- ak je vo vozidle iný motor, ako je uvedený v TP, vydáme potvrdenie o spracovaní, pričom do potvrdenia sa uvedie výrobné číslo motora skutočne zisteného na vozidle
- vozidlo musí byť kompletné (t.j. obsahujúce motor, prevodovku, všetky nápravy, karosériu  a ktoré má min. 90% váhy uvádzanej v TP)

Pri odovzdaní Vášho vozidla Vám bezplatne vydáme:
- potvrdenie o prevzatí starého vozidla na spracovanie
- potvrdenie potrebné na odhlásenie vozidla na spracovanie
- potvrdenie o vyradení vozidla z eviedncie
- potvrdenie potrebné na zrušenie povinného zmluvného poistenia

V zmysle §51zákona o odpadoch č. 223/2001 Z.z, , musí byť odovzdávane vozidlo kompletné

Preberáme všetky vozidlá pojazdné, nepojazdné aj havarované.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting